eLaborate
::: eLaborate options :::
  Versnummers
  Versnummer in editie Jonckbloet (1846-1849)

  Cursieven in de leestekst
  Alles / Niets
  Annotatie op paleografisch-genetisch gebied
       Annotatie voor een hoofdstuktitel
       Annotatie voor een lombarde/initiaal
       Annotatie voor een paragraafteken
       Annotatie voor een correctie
       Annotatie voor een afkorting
       Annotatie voor een getal
       Annotatie voor een leesteken in het handschrift
       Annotatie voor een emendatie
       Annotatie negeren
       Annotatie met betrekking tot woordscheiding

  Annotatie met tekstinhoudelijk commentaar

  Woordverklaring; vertaling
       Woordverklaring; vertaling; emendatie
  Annotaties  1471Acglavael Hs. heeft Hestor; dit is een vergissing.
   

  1473nam Keyen op 'hees Keye overeind'.
   

  1476Dat ... groet 'dat hij geen woord kon uitbrengen'.
   

  1480Brandesion Eerste (nogal late) voorkomen van de naam van de kasteelheer. In de Waleweinhandeling dragen de meeste kasteelheren ook een naam: Morilagant, Gorlemant. De naam Brandesioen komt in geen enkele andere Nederlandse tekst voor.
   

  1483trac Het is niet duidelijk of er trac of trat staat; de c en de t zijn in het handschrift van kopiist B zeer moeilijk te onderscheiden. Gezien de combinatie met het voorzetsel achter, is gekozen voor de eerste mogelijkheid.
   

  1483trac achter Betekenis is niet helemaal zeker. Het MNW citeert deze plaats met als betekenis 'ging achteruit' (om zich te weer te stellen). Beter lijkt 'wilde ontsnappen', dat dichtbij de door het MNW genoemde betekenis 'wegsluipen' komt (Vgl. MNW, s.v. 'achtertrecken', I, 1 en 2).
   

  1483metter druest 'met grote snelheid'.
   

  1484Brandesion Getuige de wat vreemd gevormde b en r wilde de kopiist eerst iets anders schrijven (Keye?). Een onridderlijke vuistslag in de nek is niet wat men van een hoofse kasteelheer zou verwachten. Anderszins: de lafhartige Keye wil ontsnappen en de kasteelheer moet hem wel van achteren raken.
   

  14851485 voor dit vers een stipje; geen correctie.
   

  1486nederstorte Hs. heeft neder storte (Vgl. MNW, s.v. 'nederstorten').
   

  1487met allen 'volkomen', 'helemaal', misschien hier 'languit' (Vgl. MNW, s.v. 'met', 6)
   

  1488wel na 'bijna'.
   

  1497opt Hs. heeft optt.
   

  1498drie De kasteelheer en de knape zijn nauwelijks buiten of er zijn al weer drie vrienden van Keye van het paard gestoten (19-3=16). Vervolgens geven drie ridders zich over en wordt een ander gedood door Gariët (vs. 1511). Op dat moment zijn er nog twaalf ridders over. De uitroep van Acglavael in vs. 1524: ''Haddire noch II, gi had die helt", klopt dus.
   

  1500Dese III, dat wet 'Wat betreft deze drie (L., G. en H.), moet u weten dat ...'
   

  1501afgesteken Hs. heeft af gesteken (Vgl. MNW, s.v. 'afsteken').
   

  1502vord gestreken 'naar voren (naar het veld) gereden'. Omdat de vorm enigszins afwijkt van de in het MNW opgenomen infinitief 'vorestriken', is dit samengestelde werkwoord niet aan elkaar geschreven in de leestekst.
   

  1510Eer ... geven 'voordat hij bereid was zich over te geven'.
   

  1523Al sonder ... in u gewelt 'Zonder ook maar een gevecht te leveren, kunt u ze gevangennemen'.
   

  1524helt 'helft'.
   
  Annotatiecategorieën  Annotatiecategorieën

  Facsimile   

  Click to zoom in.Click to zoom out.Click to reset image to default.

  Zoeken  Ga naar versnummer

  (1 - 3664 / 18603 - 22266)

  Zoekformulier

  Zoeken in alle tekst

  Zoekbereik

  Doorzoek site
  Doorzoek huidige map

  Transcriptie  182ra
  Doe hi dus ter neder lach
  Ende die riddere vanden castele sach
  Dat Acglavael* reet tenen anderen ward,
  1472 Quam hi daer ward metter vard
  Ende nam Keyen op* wel saen
  Ende seide: "Gi moet nu sijn gevaen."
  Keye hadde so grote noet,
  1476 Dat hi ne sprac clein no groet*.
  Ende die riddere leidene doe
  Rechte toter porten toe
  Ende riep: "Laet in", harde sere,
  1480 "Ic beent, Brandesion*, u here!"
  Ende doen Keye dit hadde verstaen,
  Wildi hem ter were setten saen
  Ende trac* achter* metter druest*.
  1484 Doe nam Brandesion* die vuest
  * Ende slogene inden nacke so sere,
  Dat nederstorte* Keye die here
  Optie brucge daer met allen*,
  1488 Soe dat hi wel na* was gevallen
  In die gracht diep ende groet.
  Die knape doe di porte ontsloet,
  Want hi sinen here kinde saen
  1492 Bi sire spraken, sonder waen.
  Ende doen die porte was ontaen,
  Namen si beide doe Keyen saen
  Ende drogene in enen kerker daer
  1496 Ende gingen beide udeward daer naer.
  Ende eer si comen conden opt *velt,
  So waser daer noch drie* gevelt
  Van Lyoneel ende oec Gariet
  1500 Ende Hestor. Dese III, dat wet*,
  Elc hadde daer enen afgesteken*.
  Brandesion quam vord gestreken*
  Ende sijn knape mede, dats waer,
  1504 Ende namen die drie al daer
  Ende leidense bi Keyen gevaen
  Ende quamen weder udeward saen.
  Mar eer si daer conden comen,
  1508 So hadde Acglavael wel na genomen
  Enen riddere daer sijn leven,
  Eer hi hem op wilde geven*.
  Ende Gariet reeter enen doet
  1512 Ende Hestor brachte in groter noet
  Enen anderen optie stede,
  So dat hi hem op gaf gerede.
  Ende so dede oec Lyoneel:
  1516 Hi gaf daer enen so sijn deel,
  Dat hi hem scire genade bat.
  Doe riep Acglavael daer ter stat
  Brandesione ende seide hem nu:
  1520 "Her riddere, waromme en haesti u
  Niet seerre hier te desen tiden?
  Nemt op dese ridders! Al sonder striden
  Mogedise leiden in u gewelt*.
  1524 Haddire noch II, gi had die helt*.
  Haestu ende comt weder saen
  Ende brinct ons speren, dats wel gedaen."
  Des was Brandesions knape vroe
  1528 Ende brachte hen speren gedregen toe
  Daer si mede selen josteren.
  [text]
  [text]
  [text]